Ruimte en leefomgeving

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt.

Ruimte en leefomgeving 2023 2024 2025 2026
Budget exploitatielasten € 22.125.000 € 20.769.000 € 20.881.000 € 20.960.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen - € 40.000 € 58.000 € 71.000
Extra budget nieuw beleid - € 114.000 € 262.000 € 148.000
Lasten (totaal) € 22.125.000 € 20.923.000 € 21.201.000 € 21.179.000
Baten € -12.774.000 € -11.421.000 € -11.257.000 € -11.039.000
Saldo van baten en lasten € 9.351.000 € 9.502.000 € 9.945.000 € 10.139.000
Reserve mutaties 2023 2024 2025 2026
Toevoegingen € 335.000 € 314.000 € 5.000 -
Beschikkingen € -101.000 - - € -161.000
Geraamd programmaresultaat 2023 2024 2025 2026
Totaal € 9.585.000 € 9.816.000 € 9.949.000 € 9.978.000
Reserve toelichtingen 2023 2024 2025 2026
Toevoegingen 2023 2024 2025 2026
Dotatie reserve Infra vanuit beheerplan kunstwerken € 39.000 € 198.000 € 5.000 -
Dotatie reserve riolering € 296.000 € 116.000 - -
Beschikkingen 2023 2024 2025 2026
Onttrekking reserve Infra vanuit beheerplan kunstwerken - - - € -161.000
Molendag € -11.000 - - -
Afsluiten Centrumplan Leimuiden 2022 € -90.000 - - -