Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen zijn de middelen die door de gemeente vrij te besteden zijn en waarvan door het gemeentebestuur bestedingskeuzes in gemaakt kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld dan om de uitkering uit het gemeentefonds, om gemeentebelastingen en om deelnemingen/dividend. Ze zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.