Ruimte en leefomgeving

Financieel

Het financiele meerjarenperspectief van dit programma wordt in de onderstaande tabel aangegeven en is op deze wijze in de meerjarenbegroting 2022-2025 verwerkt.

Ruimte en leefomgeving 2022 2023 2024 2025
Budget exploitatielasten € 21.095.000 € 18.714.000 € 18.250.000 € 18.508.000
Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen - € 29.000 € 53.000 € 67.000
Extra budget nieuw beleid € 289.000 - € 98.000 € 98.000
Lasten (totaal) € 21.384.000 € 18.743.000 € 18.401.000 € 18.673.000
Baten € -12.635.000 € -11.026.000 € -10.156.000 € -10.392.000
Saldo van baten en lasten € 8.749.000 € 7.717.000 € 8.245.000 € 8.282.000
Reserve mutaties 2022 2023 2024 2025
Toevoegingen € 78.000 € 39.000 € 198.000 € 5.000
Beschikkingen € -633.000 € -83.000 € -376.000 € -151.000
Geraamd programmaresultaat 2022 2023 2024 2025
Totaal € 8.194.000 € 7.673.000 € 8.067.000 € 8.135.000
Reserve toelichtingen 2022 2023 2024 2025
Toevoegingen 2022 2023 2024 2025
Dotatie reserve Infra vanuit beheerplan kunstwerken - € 39.000 € 198.000 € 5.000
Dotatie reserve riolering € 78.000 - - -
Beschikkingen 2022 2023 2024 2025
Onttrekking reserve riolering - € -53.000 € -94.000 € -151.000
Dotatie reserve Infra vanuit beheerplan kunstwerken € -315.000 - - -
Afsluiten ESW van Egmond 2022 € -55.000 - - -
Afsluiten vm gemeentehuis Rijnsaterwoude 2023 - € -30.000 - -
Afsluiten Connexxion Leimuiden 2024 - - € -282.000 -
Afsluiten Centrumplan Leimuiden 2022 € -100.000 - - -
Afsluiten West End 2022 € -163.000 - - -