Ruimte en leefomgeving

Budget

Programma 3 heeft een totaal budget van afgerond € 13,3 miljoen aan geraamde baten en € 21,5 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Ruimte en leefomgeving (Baten € 13.267.697,00, lasten € 21.461.906,00).

Baten
Afvalinzameling -352.514,00
Afvalstoffenheffing -3.953.000,00
Beheer openbare ruimte -325.734,00
Beheer riolering -24.278,00
Bouwgrondexploitatie -2.346.091,00
Burgerzaken -2.500,00
Leges burgerzaken -302.354,00
Omgevingsvergunningen -1.318.498,00
Overig -81.153,00
Recreatie en toerisme -27.181,00
Reservemutaties -632.647,00
Rioolrechten -3.842.000,00
Verkeer en vervoer -59.747,00
Totaal baten -13.267.697,00
Lasten
Afvalinzameling 3.242.456,00
Beheer openbare ruimte 6.871.908,00
Beheer riolering 2.536.841,00
Bouwgrondexploitatie 2.664.090,00
Burgerzaken 452.226,00
Leges burgerzaken 67.180,00
Milieu 1.117.247,00
Overig 1.095.825,00
Recreatie en toerisme 437.563,00
Ruimtelijke ontwikkeling 2.488.866,00
Verkeer en vervoer 410.173,00
Reservemutaties 77.531,00
Totaal lasten 21.461.906,00