Ruimte en leefomgeving

Budget

Programma 3 heeft een totaal budget van afgerond € 11,2 miljoen aan geraamde baten en € 19,6 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Ruimte en leefomgeving (Baten € 11.261.501,00, lasten € 19.642.928,00).

Baten
Afvalinzameling -280.514,00
Afvalstoffenheffing -3.281.099,00
Beheer openbare ruimte -39.236,00
Beheer riolering -24.278,00
Bouwgrondexploitatie -1.505.771,00
Burgerzaken -2.500,00
Leges burgerzaken -503.848,00
Omgevingsvergunningen -986.534,00
Overig -80.893,00
Recreatie en toerisme -28.561,00
Reserve mutaties -733.971,00
Rioolrechten -3.735.296,00
Verkeer en vervoer -59.000,00
Totaal baten -11.261.501,00
Lasten
Afvalinzameling 3.148.148,00
Beheer openbare ruimte 6.415.593,00
Beheer riolering 2.790.065,00
Bouwgrondexploitatie 1.520.771,00
Burgerzaken 228.541,00
Leges burgerzaken 67.180,00
Milieu 990.000,00
Overig 469.397,00
Recreatie en toerisme 502.702,00
Reserve mutaties 219.105,00
Ruimtelijke ontwikkeling 2.886.953,00
Verkeer en vervoer 404.473,00
Totaal lasten 19.642.928,00