Ruimte en leefomgeving

Budget

Programma 3. heeft een totaal budget van afgerond €11,8 miljoen aan geraamde baten en €19,7 miljoen aan geraamde bestedingen (lasten). Binnen dit programma wordt een belangrijk deel van de lasten afgedekt door inkomsten uit afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges van bouwvergunningen en leges van burgerzaken. Uitgaven voor bouwgrondexploitaties zijn in principe afgedekt door de opbrengsten uit grondverkopen en voor zover deze niet toereikend zijn door getroffen verliesvoorzieningen. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de herkomst van de middelen en de onderdelen waaraan de budgetten binnen dit programma worden besteed.

Herkomst en besteding middelen: Ruimte en leefomgeving (Baten € 11.798.347,00, lasten € 19.744.401,00).

Baten
Afvalinzameling -194.561,00
Afvalstoffenheffing -2.923.108,00
Beheer openbare ruimte -91.385,00
Beheer riolering -26.559,00
Bouwgrondexploitatie -3.522.765,00
Leges burgerzaken -473.627,00
Omgevingsvergunningen -986.534,00
Overig -81.006,00
Recreatie en toerisme -34.909,00
Reserve mutaties -151.895,00
Rioolrechten -3.308.631,00
Verkeer en vervoer -3.367,00
Totaal baten -11.798.347,00
Lasten
Afvalinzameling 2.656.174,00
Beheer openbare ruimte 5.333.069,00
Beheer riolering 2.618.719,00
Bouwgrondexploitatie 3.522.765,00
Burgerzaken 539.544,00
Milieu 885.410,00
Overig 334.201,00
Recreatie en toerisme 600.668,00
Reserve mutaties 414.702,00
Ruimtelijke ontwikkeling 2.597.708,00
Verkeer en vervoer 241.441,00
Totaal lasten 19.744.401,00