Ruimte en leefomgeving

Inleiding ruimte en leefomgeving

Kaag en Braassem staat voor schoon, heel en veilig. Een leefbare, duurzame en ruimtelijk in balans zijnde gemeente met behoud van haar kernkwaliteit als landelijke woongemeente en de doorontwikkeling als woon-, werk- en recreatiegemeente. Kaag en Braassem versterkt hierdoor en wordt nog aantrekkelijker in de regio. Bij de te leveren inspanningen binnen dit programma zal er aandacht zijn voor invloed aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen evenals voor het onderwerp duurzaamheid.

Extra inspanningen

8. Uitwerken duurzaamheidsagenda 2016-2020

9. Bijdr. Energieakkoord Holl. Rijnland 2017-2025

10. Ambtelijke inzet voor Energieakkoord HR

11. Uitvoering geven laatste fasen IBOR

12. Inzet extra middelen IBOR (parels)

13. Ophogen cofinancieringsbudget Groen en Natuur

14. Activeren en innoveren recreatieprojecten

15. Uitvoeringskosten diverse recreatieve proj.

16. Doorontwikkelen werkgeversservicepunt

17. Uitvoering initiatieven Kernen in hun kracht

18. Uitvoering onderzoek impact ontw. Schiphol